Kontakt z nami:tel: , fax:

Polityka cookies

Polityka prywatności i plików cookies

 

 I. Postanowienie wstępne.

 §1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 – tj. z późn. zm.) Weco-Travel Services Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000638872, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 5272780836, REGON: 365481229, kapitał zakładowy 4.005.000,00 zł, zwana dalej „Usługodawcą”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 § 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Portalu www.wecotravel.pl
 2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu internautę, który zawarł z Usługodawcą umowę o pośrednictwo przy zawieraniu umów przewozu lub internautę odwiedzającego Portal.

 II. Dane osobowe.

§ 3

 1. Użytkownik w celu zawarcia z Usługodawcą umowy o pośrednictwo jest zobowiązany wypełnić odpowiedni formularz poprzez podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Usługodawcą Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe, by umożliwić Usługodawcy udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Portalu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w korespondencji z Usługodawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

 

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. W celu wykonania zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikami umów
  o pośrednictwo przy zawieraniu umów przewozu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności przewoźnikowi, z którym ma zostać zawarta umowa przewozu, wskazanemu przy zawieraniu umowy o pośrednictwo,

 

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy.

§ 6

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

 

§ 7

Usługodawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

 

III. Pliki cookies.

§ 9

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
 1. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji.

 

§ 10

 1. Usługodawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Usługodawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

§ 11

Usługodawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

 IV. Dane zawarte w logach systemowych.§

§ 12

Informacje, które są zawarte w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń internetowych, wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

V. Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę.

§ 13

Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


 VI. Inne.

§ 14

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Portalu anonimowo lub pod pseudonimem.

 

§ 15

Usługodawca będzie, także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

 

§ 16

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Usługodawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Polityka znajduje się na stronie http://www.wecotravel.pl/pl/weco/polityka-cookies oraz w siedzibie Usługodawcy