Kontaktujte nás:tel:

Kodex etiky a chování

Proč má společnost Weco-Travel kodex?

Weco-Travel (CZ), s.r.o. je společnost, která poskytuje služby nejvyšší kvality při současném uplatňování nejvyšších standardů podnikání.
Tento Kodex etiky a chování stanovuje základní hodnoty, které jsou nedílnou součástí naší kultury. Respekt, důvěra, spolupráce, odpovědnost, spolehlivost, preciznost, důslednost a efektivita – dodržování těchto hodnot dává směr našim činnostem a vede nás k úspěchu.
Kodex stanovuje i právní, ekonomické a etické zásady chování a jednání v našich každodenních obchodních vztazích.
Budujeme důvěru u zákazníků a dodavatelů, také vzájemnou důvěru a důvěru v naší komunitě.
Věříme, že zaměření na zákazníka, inovace, dokonalost, respekt a odpovědnost napomáhají uskutečňovat vizi společnosti Weco-Travel. Naši zaměstnanci přispívají ke kultuře, ve které platí, že děláme to, co říkáme, že uděláme, nikdy neustrneme a neetická jednání a chování nejsou přijatelná.
Náš kodex platí stejně pro pracovníky a ředitele společnosti.

I. OBECNÉ ZÁSADY

1. Společnost Weco-Travel očekává, že jak ona, tak všichni zaměstnanci, budou dodržovat standardy stanovené v tomto Kodexu etiky a chování.
2. Jsme silně orientováni na dosažení předpokládaných cílů a výsledků.
3. Cíle, které jsme si stanovili, dosahujeme v souladu s našimi hodnotami.
4. V každé zemi, kde působíme, dodržujeme zákony.
5. Nespolupracujeme s nečestnými partnery, kteří mají špatnou pověst, porušují zákon, nedodržují zásady etiky a zásady našeho kodexu.
6. Vždy se snažíme řešit spory s našimi obchodními partnery nebo jinými zúčastněnými stranami smírně na základě vzájemného porozumění.
7. Naše aktivity jsou vedeny etickým a transparentním způsobem.

II. PRAVIDLA PŘI OBCHODNÍM STYKU

1. S našimi obchodními partnery jednáme poctivě.
2. Přísně dodržujeme pravidla hospodářské soutěže.
3. Naše interní postupy zajišťují bezpečnost ukládání a zpracování zákaznických dat.
4. Žádný zaměstnanec nesmí vyžadovat, přijímat, nabízet nebo zaručovat osobní laskavost nebo výhodu žádného druhu, včetně peněžní platby, přímé či nepřímé, při vedení obchodní činnosti jménem Weco-Travel.
5. Při práci s interními a externími partnery jednáme jako jeden tým a vždy předpokládáme, že ostatní mají dobrý úmysl.
6. Jednáme s ostatními důstojně, čestně a udržujeme nejvyšší stupeň bezúhonnosti.

III. VZTAHY MEZI ZAMĚSTNANCI

1. Weco Travel respektuje své zaměstnance a zajišťuje, aby vzájemné vztahy vycházely ze základů úcty a důvěry.
2. Weco-Travel nedovoluje případy diskriminace.
3. Staráme se o rozvoj zaměstnanců, a to jak osobní, tak profesionální.
4. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že podmínky zaměstnání budou spravedlivé a že budou splňovat všechny požadavky vnitrostátního práva a příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce.

IV. TRANSPARENTNOST A INTEGRITA

1. Naši zaměstnanci nesmí přijímat ani nabízet žádné dary bez ohledu na jejich hodnotu, pokud existuje podezření na korupční povahu daru.
2. Je přísně zakázáno přijímat a dávat dary ve formě hotovosti nebo jejích ekvivalentů, jakož i věcných darů, pokud existuje podezření na korupční povahu daru.

V. KONFLIKT ZÁJMŮ

1. Konflikt zájmů je soubor okolností, které mohou způsobit kolizi mezi pracovními povinnostmi zaměstnanců a jejich soukromým zájmem, pokud lze soukromý zájem z důvodu své povahy a intenzity rozumně považovat za ovlivňující nebo ovlivňující nezávislost a nestrannost vykonaných povinností.
2. Zaměstnanci se vyvarují střetu zájmů a v případě jejich vzniku je každý zaměstnanec povinen toto písemně oznámit přímému nadřízenému.

VI. ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Společně a každý zvlášť, a to jak v práci, tak mimo ni, se staráme o naše životní prostředí snížením spotřeby spotřebního materiálu na nezbytné minimum. Šetříme vodou.
2. Společnost Weco-Travel uznává odpovědnost chránit životní prostředí a zaměstnancům zajišťuje bezpečné, zdravé a zabezpečené pracoviště.
3. V souvislosti s těmito odpovědnostmi společnost Weco-Travel od zaměstnanců očekává dodržování všech příslušných zásad a postupů.
4. K dosažení cílů v oblasti životního prostředí, bezpečnosti, zdraví a zabezpečení společnost Weco-Travel dodržuje příslušné zákony.

VII. ZÁVAZEK

1. V případě porušení Kodexu etiky a chování, jakýchkoli zásad společnosti nebo vnitřního předpisu, které mohou vzniknout po vydání kodexu, kromě důsledků trestního a občanského práva, veškerá nezbytná opatření - organizační, disciplinární a právní - budou přijata s cílem adekvátně řešit zjištěné porušení a zabránit tomu, aby se v budoucnu opakovalo.
2. Každý zaměstnanec musí dodržovat zákony a další předpisy týkající se zastávané pozice. Jakékoli okolnosti nebo události, jejichž legitimita by se mohla zdát pochybná nebo by mohla být očekávána a tvořila dojem, že je nevhodná nebo poškozuje dobré jméno společnosti Weco-Travel, by měly být neprodleně oznámeny přímému nadřízenému.
3. Každý nový zaměstnanec je povinen si přečíst tento Kodex etiky a chování první den při nástupu do nového zaměstnání.
4. Tento kodex bude dostupný na našich veřejných webových stránkách, www.wecotravel.cz a také na intranetu. Papírovou kopii obdrží též každý zaměstnanec Weco-Travel a bude součástí firemního Organizačního manuálu.